ABSTRACT

A) 5.211 suviśuddha] codd. (saviśuddha B) 5.212 bhagavān iti] ABγ; bhagavānn iti DE; bhagavānt iti C 5.213 mahatī] ABEγ; mahātī C; mahānti D 5.215 mahopāyo] codd. (mahopāya F) 5.216 mahopāyaḥ] codd. (mahāpāyaḥ C) 5.216-2.7 mahāpaṇḍitaḥ] codd. (mahopaṇḍitaḥ B) 5.217 āśayānuśayajñatayā] α; āśaya anuśayajñatayā B 5.218 vego] codd. (veśo H) 5.219 ākhyo] α; ākho B 5.220 ṛddher] codd. (ṛrddhe F) 5.222 sāgaramatiḥ] ABE; sāgaramati CD; sāra + mati H; om. F 5.223 dhātu] codd. (pātu F) 5.225 pratyeka] codd. (pratyaka C, om. B 5.226 maharddhikaḥ] β; maharddhiko A; om. B 5.228 sthānāsthāna] codd. (sthānasthāna D) 5.229 parākramo] codd. (parākramā F) 5.231 saṃbhettā] α; sambhetā B • ghanaḥ] codd. (ghaṇaḥ CDF) 5.233 sthāma] codd. (sthāna H, stāna B) 5.234 samyag] α; myag B 5.236 sarvā] codd. (sarva ε) 5.238 nibiḍatvān] codd. (nibidatvāt B) 5.239 śoka] ABζE; śoga CF; śogata H 5.241 bhagavān] codd. (bhagavāt B) 5.243 karotīti] codd. (karobhīti A) 5.246 nayārūḍho] codd. (nayorūḍho H) 5.247 vidyāś] α; vi(dy?)oś B 5.247 mahāvidyāś] codd. (vidyāś A) • dhāraṇyo] corr.; dhāraṇyaḥ codd. (dhāriṇyaḥ J) 5.250 saṃśodhanāt] codd. (saśodhanāt B) 5.252 tasyottamaḥ] ABH; tasyottama Fδ 5.253 nayārūḍha] ABJγ; nayorūḍha Dε • gañjaḥ] codd. (gajaḥ H) 5.256 nirvāṇayor] codd. (nirvāṇayor anabhiṇayor H) 5.257 ādhigamān] (-mon F) ABγ; ādhigamā δ 5.258 ānuttaryeṇa] codd. (ānurttaryeṇa F) 5.259 saṃgṛhīta] Bβ; saṃgrahīta A • mahattvam] corr.; mahatvaṃ codd. (maphatvaṃ B, mahatva F) 5.260 buddhā] codd. (buddho γ) • bhagavantaḥ] codd. (bhagantaḥ A) • teṣāṃ] ABJHE; taiṣāṃ CDF • yānaṃ] codd. (yāna J) 5.261 tatsahitānāṃ] (nā H) ABγε; tatsattānaṃ J; tatsatānāṃ D • mahāyānam] AB; mahāyānā β 5.262 ālambana] codd. (ālambata F) 5.263 samudāgama] codd. (samuptagama C) 5.264 mahāyānam] codd. (mayānam B) 5.265 trividhaṃ] codd. (trividha J) 5.266 paridīpanā] codd. (yaridīpanā B) 5.267 tayā] codd. (tayo F) • laukika] codd. (lokika CF) 5.269 tad yathā] codd. (tasrathā A) 5.270 padair] codd. (padai CD) • grahaṇaka] codd. (gahaṇa B) • vākyair] codd. (vāvyair B) • viśeṣaṇa] codd. (viśeṣeṇa E) 5.271 jñāna] codd. ( jāna H) 5.272 śrīmatāṃ] codd. (śrīsematāṃ C) 5.275 punar] codd. (puna+ C) • āgatya] codd. (ogabhya A, āgasya B) 5.275-276 varṇoparañjitāni] Aβ (varṇepa-H, carṇopa C); varṇopariñjitāni B 5.279 bhagavato] codd. (bhagato A, bhagavṛto J) 5.280 cūḍāmaṇiṃ] codd. (cūśāmani BH) 5.282 āvartayiṣyati] codd. (āvartayiṣyeti F) 5.285 mantrākṣara] α; mantrakṣara B • evānuśaṃsā] codd. (evānāṃsaṃsā A) 5.286 anyāṃś] codd. (anyāś B) • prāpsyati] codd. (prāpṛyati J) 5.289 samudānīyā] codd. (sama-dānīyā A, -niyā H) • abhisaṃ] codd. (adhisaṃ E) 5.291 dharmadeśako] codd. (dharmaṃ deśako DH) • daśadik] Aγζ; daśadig ε; daśadika B 5.293 kṛtānāṃ] codd. (kṛtānā D) 5.294 jñānasattva] codd. ( jñāsattva C) 5.295 trīṇi] AB; triṇi β • sattvavajryādīnāṃ] α; sattvavadīnā B • śāśvatā] codd. (ṇāśvatā B) 5.298 caturdaśa] codd. (catuṃdarśa H) 5.299 āmnāyaḥ] α; āmnāya B 5.300 mantrārthāvalokinyāṃ] (-kinyā F) Bβ; mantrāvalokinyāṃ A 5.301 ādhikāraḥ] codd. (ādhikāra H)