ABSTRACT

یک. در گروههای دو یا سهنفره، به پرسشهای زیر پاسخ دهید.