ABSTRACT

Junko has many fears and worries. She is talking to her school counselor about her feelings. Choose the correct one in each set.

⚾ࡣᆅ㟈ࡀ࠙ձ ࡇࢃ࠸࡛ࡍ࣭ࡇࢃࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠚࠋࡼࡃᆅ㟈ࡢክࢆぢࡲࡍࠋᏛᰯ࡟ ⾜ࡃࡢࡶ࠙ղ ୙Ᏻ࡛ࡍ࣭Ᏻᚰ࡛ࡍࠚࠋ཭㐩࡟ఱ࠿㢗ࡲࢀࡿ࡜ࠊ᩿ࢀࡲࡏࢇࠋࡁࡽࢃ ࢀࡿ࠙ճ ࡢࡀ࣭ࡢࢆࠚᛧ࠸ࢇ࡛ࡍࠋᡂ⦼ࡢࡇ࡜ࡶ࠙մ ᝎࢇ࡛࠸ࡲࡍ࣭ᝎࢇ࡛࠸ࡿࡼ ࠺࡛ࡍࠚࠋ኱Ꮫ㝔࡟⾜ࡁࡓ࠸ࢇ࡛ࡍࡀࠊ*3$ࡀ㊊ࡾࡲࡏࢇࠋ༞ᴗࡲ࡛࡟*3$ࡀୖࡀࡿ ࠿࡝࠺࠿ࡍࡈࡃ࠙յ ᚰ㓄࡛࣭ᚰ㓄ࡋ࡚ࠚኪ╀ࢀࡲࡏࢇࠋ

Watashi wa jishin ga࠙ձ kowai desu࣭kowa-gatte imasu .ࠚ Yoku jishin no yume o mimasu. Gakkou ni iku no mo࠙ղ fuan desu࣭anshin desu .ࠚ Tomodachi ni nanika tanomareru to, kotowaremasen. Kirawareru࠙ճ no ga࣭no oࠚkowai n desu. Seiseki no koto mo࠙մ nayande imasu࣭nayande iru you desu .ࠚ Daigakuin ni ikitai n desu ga, GPA ga tarimasen. Sotsugyou made ni GPA ga agaru ka douka sugoku࠙յ shinpai de࣭shinpai shiteࠚ yoru nemuremasen.