ABSTRACT

A: oh som tooh, kɲom yɔɔk sɑmpiey tɨv haal kyɑl nɨv khaaŋ krav pteah. B: coh tʊəhsaʔnaavatdəy nɨv ləə tok nih? A: kɲom baan bɑh caol tɨv knoŋ thuŋ sɑmraam haəy. B: niʔyiey ʔɑɲcəŋ ʔaeŋ mien skoal haaŋ boak khao ʔaav tee? A: mien muəy nɨv cɨt cɨt nih, tae tlay. kɨɨ nɨv coap haaŋ lʊək

siəvphɨv ABC. B: coh ʔaa haaŋ thaok nɨv naa dae? A: nɨv cŋaay, nɨv khaaŋ kraoy haaŋ saŋ TOTAL. B: ʔɑɑ kun. kɲom tɨv ʔaa haaŋ thaok nɨŋ.