ABSTRACT

Tan-ce avuso bhikkhulp pare ani~hehi akantehi amanapehi samudacaranti, paI)isamphassena pi Iecjcjusamphassena pi daJ}.qasamphassena pi satthasamphassena pi, so evalp pajanati: Tathabhiito kho ayaIp kayo yath3.bhiitasmilp kaye p~qisamphassapi kamanti, leQQusamphassa pi kamanti, daJ}.qasamphassa pi kamanti, satthasamphassa pi kamanti. Vuttatp kho pan'e.talp Bhagavata Kakacupamovade: UbhatodaJ].qakena ce pi bhikkhave kaJmcena cora ocaraka angamangani okanteyyulp, tatra pi yo mano padoseyya na me so tena sasanakaro tie Araddhaql kho pana me viriyarp bhavissati asallTnarp, upa~thita sati asammut!ha, passaddho kayo asaraddho, samahita:ql citta:rp ekaggalp. Kamalp dani imasmirp kaye pal}isamphassa pi kamantu, legqusamphassa pi kamantu, daJ].qasamphassa pi kamantu, satthasamphassa pi kamantu, karfyati h'idalp buddhana~ sasanan-ti.