ABSTRACT

So vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka~ savicara~ vivekaja~ plti-sukh~pa~hamajjhanamupasampajja viharati. Tassa ya purima kama-saffffa" sa nirujjhati. Vivekaja-plti-sukha-sukhumasacca-sanna tasmirp samaye hoti, vivekaja-plti-sukha-sukhuma-saccasafiiiI yeva tasmi~ samaye hoti.