ABSTRACT

Sojogop and Chohap for Chohapso, and see also Hanyang ..... ): 1916 (Hong Sunp'il), 1920 (Kim Tongjin), 1924 (Hong Sunp'il), 1926 (four, Hong Sunp'il).

Pangmun Sogwan tfXWtil : 1916 (two), 1917 (three, Kim Yongjun), 1919 (two, No Ikhyong), 1920, 1921 (Kim Tongjin), 1923 (three, Pak Konhoe), 1924 (No Ikhyong), 1933 (No Ikhwan).